Artykuły

Misja i cele jakości

Misja

Misją Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce, zbieżną z misją polskiej administracji podatkowej, jest:

Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawno-podatkową społeczeństwa.

Cele jakości

Ministerstwo Finansów opracowało dla administracji podatkowej jednolite cele jakości na poziomie strategicznym w różnych perspektywach.

Perspektywa finansowa

Cele główne – kierunki strategiczne:

 • Wykonywanie założonych dochodów budżetowych, umożliwiających realizowanie celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych Państwa.
 • Efektywny pobór podatków.


Cele strategiczne:

 • Osiąganie założonych dochodów w budżecie państwa i budżetach samorządów terytorialnych mierzone realizacją dochodów podatkowych, efektywnością kontroli podatkowych, efektywnością egzekucji administracyjnej.
 • Optymalizacja kosztów funkcjonowania jednostek administracji podatkowej, których miarą jest kwota dochodów budżetowych przypadająca na jednostkę kosztów ponoszonych na administrację podatkową.

Perspektywa klienta

Cele główne – kierunki strategiczne:

 • Stałe zapewnianie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników, prowadzącej do kształtowania pozytywnego wizerunku administracji podatkowej oraz pogłębiania zaufania obywateli do organów podatkowych.
 • Rozwijanie świadomości prawno-podatkowej podatników, zapewniające tym samym zwiększenie dobrowolności wypełniania przez nich obowiązków podatkowych poprzez sprawność działania i jakość obsługi klienta.

Cele strategiczne:

 • Optymalizacja prowadzenia postępowań podatkowych i kontrolnych mierzona efektywnością kontroli podatkowych oraz liczbą naruszeń procedury postępowań podatkowych.
  Podniesienie jakości orzecznictwa podatkowego mierzone ilością wadliwych decyzji podatkowych w liczbie decyzji wydanych ogółem.
 • Zwiększenie zadowolenia podatników z obsługi i dostępu do informacji mierzone wynikami badań ankietowych i liczbą zasadnych skarg na funkcjonowanie urzędu.

Perspektywa procesów wewnętrznych

Cele główne – kierunki strategiczne:

 • Doskonalenie przyjętego systemu organizacyjnego w oparciu o uznane międzynarodowe standardy zarządzania takie jak rodzina norm ISO 9000, Wspólna Metoda Oceny CAF i Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM.
 • Systematyczne rozwijanie relacji partnerskich ze stronami zainteresowanymi, prowadzące do zwiększania efektywności i skuteczności realizacji zadań statutowych.

Cele strategiczne:

 • Doskonalenie procesu komunikacji zewnętrznej mierzone liczbą pozytywnych komunikatów medialnych w ich ogólnej liczbie oraz ilością informacji opublikowanych na własnej stronie internetowej.
 • Budowanie partnerstwa w obrębie administracji podatkowej mierzone liczbą zgłoszonych i zatwierdzonych rozwiązań do bazy dobrych praktyk.

Perspektywa rozwoju zasobów

Cele główne – kierunki strategiczne:

 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji podatkowej, pozwalające na realizację wymagań określonych przepisami prawa oraz spełnienie oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Nieustanne modernizowanie stanowisk pracy poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, adekwatnych do potrzeb oraz możliwości finansowych.

Cele strategiczne:

 • Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi mierzone podnoszeniem kwalifikacji pracowników poprzez uzyskiwanie dodatkowej wiedzy, umiejętności i uprawnień.
 • Ulepszanie stanowisk pracy mierzone poziomem nowoczesności sprzętu komputerowego oraz funkcjonalnością programów komputerowych.

Cele jakości urzędu

 • Zapewnienie wpływu dochodów do budżetu Państwa poprzez pełną, skuteczną i zgodną z prawem realizację zadań statutowych urzędu.
 • Poprawa efektywności i profesjonalnego działania urzędu oraz jakości obsługi klienta.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Racjonalizowanie kosztów funkcjonowania urzędu.
 • Budowanie społecznego wizerunku urzędu, jako organizacji wyróżniającej się praworządnością, wysokimi kompetencjami, uczciwością oraz przyjaznej dla klienta.
 • Dbałość o profesjonalną, kompetentną, kulturalną, bezinteresowną i bezstronną obsługę klientów.
 • Wysokie kompetencje personelu, dobre przygotowanie ogólne i merytoryczne do pracy w urzędzie.